REGULAMIN PODMIOTU LECZNICZEGO

 

REGULAMIN PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ STRONY

 

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Regulamin organizacyjny zostaje ustanowiony zgodnie z treścią art. 24 ustawy o działalności leczniczej oraz obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki Receptaonline Z O O Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd pod numerem wpisu 0000965432, NIP: 5252903773, REGON: 5217435220.
 2. Spółka RECEPTAONLINE SP Z O O Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 000000252151.

§2 [DEFINICJE]

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 2. Strona Internetowa / Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.dobra-recepta.pl służący do świadczenia Usługi Telemedycznej.
 3. Usługodawca – oznacza RECEPTAONLINE SP Z O O, NIP: 5252903773, REGON: 5217435220.
 4. Usługa Telemedyczna / Świadczenie medyczne (zdrowotne) – świadczenia zdrowotne wykonywane przez RECEPTAONLINE SP Z O O na rzecz Pacjenta na odległość za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bez bezpośredniego badania Pacjenta z wykorzystaniem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Pacjent / Użytkownik- oznacza osobę fizyczną będącą obywatelem Polski, która korzysta z Usług Telemedycznych
 6. Formularz – formularze Konsultacji lekarskiej z możliwością uzyskania E-Recepty, E-Zwolnienia, E-Skierowania umożliwiające realizację Usługi Telemedycznej znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu
 7. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3 [CELE I ZADANIA PODMIOTU]

 1. Celem spółki RECEPTAONLINESpółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest prowadzenie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności szeroko rozumianej działalność leczniczej.
 2. Zadania spółki RECEPTAONLINESpółka z ograniczoną odpowiedzialnością polegają na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, prowadzeniu promocji zdrowia a także edukacji pacjentów.

§4 [STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO]

 1. Spółka RECEPTAONLINESpółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako kapitałowa spółka prawa handlowego została utworzona przez wspólników, natomiast do jej reprezentacji ustanowiony został zarząd.
 2. Aktualny wykaz wspólników oraz członków zarządu pozostaje ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem wpisu 0000965432.
 3. W ramach prowadzonej działalności Spółka RECEPTAONLINESpółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyodrębniła oddziałów, oddzielnych jednostek czy komórek organizacyjnych.

§5 [RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]

 1. Spółka RECEPTAONLINESPÓŁKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Podmiot Leczniczy zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej prowadzi działalność w zakresie m.in. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności.
 3. Spółka RECEPTAONLINESpółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi swoją działalność odpłatnie.
 4.  Usługi telemedyczne otrzymywane od Świadczeniodawców nie mają na celu zastąpienia relacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarzem opieki specjalistycznej. W nagłych wypadkach należy zwrócić się o pomoc doraźną udając się do najbliższej placówki medycznej, jeśli jest ona zalecana przez Świadczeniodawcę lub w razie potrzeby kontynuować konsultacje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub innymi pracownikami ochrony zdrowia, zgodnie z zaleceniami. Nie jest wykluczone, że w razie potrzeby opieka uzupełniająca może odbywać się za pośrednictwem innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne.

§6 [MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]

Z racji, iż świadczenia zdrowotne udzielane są przez spółkę RECEPTAONLINESpółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności, miejscem ich udzielania pozostaje każdorazowo miejsce przebywania osoby wykonującej zawód medyczny udzielający świadczenia.

§7 [PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]

Świadczenia medyczne oferowane są to konsultacje lekarskie za pomocą formularza online / kontaktu z Pacjentem w systemie telemedycznym.  Lekarz analizuje przesłany formularz pacjenta i na podstawie przesłanej ankiety medycznej decyduje o wypisaniu e-recepty (lub e-zwolnienia) na wnioskowany lek bądź odmowie jeśli nie ma wskazań lub są przeciwwskazania (pkt.10). Odmowa o wypisaniu e-recepty / e-zwolnienia następuje przez powiadomienie Pacjenta o decyzji lekarza (mailowo lub telefonicznie).

Lekarz może kontaktować się z pacjentem w celu uzupełnienia wywiadu medycznego drogą mailową, telefoniczną lub wiadomością sms. Kod e-recepty jest wysyłany jako sms na wskazany polski numer telefonu. Świadczenie medyczne nie polega na sprzedaży e-recepty/e-zwolnienia lecz na e-konsultacji zdalnej z możliwością wystawienia e-recepty/e-zwolnienia.

Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 

 1. Pacjent za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez Spółkę RECEPTAONLINEz ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązany jest do uzupełnienia oraz przesłania karty informacyjnej na temat swojego stanu zdrowia (wywiad).
 2. Na podstawie otrzymanego wywiadu osoba wykonująca zawód medyczny podejmuje decyzję co do udzielenia bądź też odmowy udzielenia świadczenia medycznego. Pacjent oświadcza, że dane podane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą.
 3. Osoba wykonująca zawód medyczny może kontaktować się z pacjentem w celu uzupełnienia karty informacyjnej (wywiadu) i/lub uzyskania dalszych informacji na temat stanu zdrowia.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny lub też przez inny Podmiot Leczniczy, z którymi to RECEPTAONLINEz ograniczoną odpowiedzialnością posiada zawartą umowę.
 5. W ramach Usługi Telemedycznej Pacjent może otrzymać:
  1. poradę medyczną,
  2. informacje na temat przyjmowanych leków,
  3. e-skierowanie na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne,
  4. e-receptę,
  5. e-zwolnienie;
 6. Usługa Telemedyczna jest udzielana 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 22:00 w terminie do dwunastu godzin od momentu wypełnienia Formularza oraz dokonania opłaty. W wypadku braku dostępności Konsultantów w tym okresie, Pacjent zostanie poinformowany stosownym komunikatem SMS na wskazany Polski numer telefonu lub mailem, przy czym wykonanie Usługi Telemedycznej nie może być w tym wypadku dłuższe niż 72 godzin.
 7. Wszystkie e-recepty oraz e-skierowania nie są refundowane (odpłatność 100%).
 8. Za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu lub w trakcie konsultacji telefonicznej z Konsultantem, RECEPTAONLINESp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU dostarczanych przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60 – 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS : 0000274399, NIP : 779-23-08-495 ; aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej: https://poland.payu.com/. Za opóźnienie płatności lub problem w płatnościach przez system payu, RECEPTAONLINESp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności..
 10. Pacjent nie może uzyskać e-recepty na następujące środki: •leki o działaniu odurzającym, narkotycznym; •testosteron• benzodiazepiny i inne leki psychoaktywne; •marihuana, marihuana dożylna; •wyroby medyczne; (opłaty za czas pracy lekarza przy analizie wywiadu medycznego znajdują się w §10).
 11. Lekarz decyduje o ilości przepisanych leków lub opakowań ( maksymalnie 4 szt ).
 12. Lekarz może odmówić wystawienia e-recepty kiedy ma wątpliwości co do zasadności jej wystawienia. M.in są wątpliwości natury medycznej, błędy w formularzu, przeciwwskazania lub brak jest wyraźnych wskazań – w takim wypadku środki nie podlegają zwrotowi.
 13. W szczególnych przypadkach lekarz może poprosić o przesłanie dokumentacji medycznej. Jeśli nie zostanie przedstawiona dokumentacja ze strony pacjenta, e-recepta nie będzie mogła być wystawiona. Środki za usługę nie zostaną zwrócone. Czas na rozpatrzenie przesłanej dokumentacji medycznej przez lekarza wynosi do 24h.
 14. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta lub co do danych wskazanych w Formularzu Zwolnienie Lekarskie/L4 – Lekarz może podjąć próbę nawiązania kontaktu z Pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym), a także odmówić wykonania Usługi Telemedycznej. W przypadku, gdy odmowa wykonania Usługi Telemedycznej e-konsultacji z możliwością wystawienia zwolniena lekarskiego następuje po dwukrotnej, bezskutecznej próbie nawiązania kontaktu z Pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym) na wskazany w Formularzu telefon kontaktowy Pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty;
 15. Paragon za usługę można odebrać w siedzie firmy bądź możliwe jest otrzymanie faktury.

§8 [WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ]

Spółka RECEPTAONLINEz ograniczoną odpowiedzialnością w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych podejmuje się współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

§9 [WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ USTALONEJ]

 1. W toku udzielania świadczeń zdrowotnych spółka RECEPTAONLINEz ograniczoną odpowiedzialnością zbiera oraz prowadzi dokumentację medyczną pacjentów z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony i poufności danych.
 2. Sporządzona dokumentacja może zostać udostępniona przez spółkę RECEPTAONLINEz ograniczoną odpowiedzialnością na wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej a także innemu podmiotowi wykazującemu interes prawny oraz któremu nadane zostałostosowne uprawnienie na mocy odrębnych ustaw.
 3. Cennik udostępniania dokumentacji medycznej pozostaje udostępniony na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.

§10 [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE]

 1. Cennik opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez RECEPTAONLINEz ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje udostępniony na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.
 2. Warunkiem wykonania Usługi Telemedycznej jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza, zaakceptowanie warunków umowy oraz uiszczenie opłaty;
 3. Nie odpowiadamy za opóźnienia lub problemy w płatnościach przez system Payu.
 4. Pacjent nie może uzyskać e-recepty na następujące środki:
  •leki o działaniu odurzającym, narkotycznym, nasennym;
  •benzodiazepiny i inne leki psychoaktywne;
  •marihuana, testosteron oraz
  wyroby medyczne
  W wypadku, gdy odmowa lekarza wykonania Usługi Telemedycznej następuje z powodu wnioskowania o leki niedozwolone zgodnie z naszym regulaminem (powyższe leki) – zamawiającemu nie przysługuje zwrot środków za zamówienie. Jeżeli decyzja podjęta przez lekarza weryfikującego formularz pacjenta wynika z przeciwwskazań do wypełnienia w/w formularzu lub braku wskazań do wypisania e-recepty na dany lek – zwrot środków nie przysługuje zamawiającemu. Jeżeli w/w formularzu nie zostaną wystawione z innych powodów np. awaria systemu; istnieje możliwość złożenia reklamacji.

§11 [ REKLAMACJE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY]

 1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji odnośnie technicznych aspektów Usług Telemedycznych Pacjent może skontaktować się z RECEPTAONLINESp. z o.o. drogą tradycyjną lub e-mail dobrarecepta24@gmail.com
 2. Treść reklamacji powinna zawierać m.in dane pozwalające na identyfikację pacjenta: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (ewentualnie numer zamówienia, pesel, nr tel. ) – dla reklamacji składanych listownie, określenie przedmiotu reklamacji, określenie żądań pacjenta, wskazanie daty Usługi Telemedycznej;
 3. RECEPTAONLINESp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;
 4. Jeśli dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, RECEPTAONLINESp. z o.o., zwróci się, przed rozpatrzeniem reklamacji, o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień zawiesza bieg terminu rozpatrzenia reklamacji.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie poprzez:
  1. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza,
  2. akceptację Regulaminu przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  3. dokonanie opłaty za Usługę Telemedyczną zgodnej z cennikiem w wysokości określonej w Portalu Pacjenta;

 

6. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zostaje zawarta na czas wykonania Usługi Telemedycznej lub odmowy wykonania Usługi Telemedycznej;

7. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi Telemedycznej na adres e-mail dobrarecepta24@gmail.com. W wypadku odstąpienia Pacjenta od umowy, przed wykonaniem Usługi Telemedycznej, opłata zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie 7 dni na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano opłaty. Jeśli lekarz przeanalizował już formularz pacjenta, a osoba będzie chciała dokonać zwrotu (przed wysłaniem SMS z kodem E-recepty ) – zwrot zostanie pomniejszony o koszt pracy lekarza w analizie w kwocie 60 zł . Jeśli zamawiający wnioskuje o leki niedozwolone w naszym regulaminie – zwrot środków nie przysługuje zamawiającemu.

§12 [Formularz E-recepty na Tabletka po i Antykoncepcja ]

Pacjent wypełniający jeden z powyższych formularzy dotyczący antykoncepcji jest świadomy i akceptuje, że :

 1. Oświadczasz, że jesteś kobietą i masz skończone 18 lat. Niepełnoletnim lekarz nie wypisuje e-recepty.
 2. Leku nie można przyjmować w ciąży.
 3. Leku nie można przyjmować w okresie karmienia piersią.
 4. Żaden lek nie ma 100% skuteczności. W przypadku opóźniania się miesiączki należy niezwłocznie wykonać test ciążowy oraz skonsultować się z lekarzem ginekologiem w celu wykluczenia ciąży.
 5. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza POZ lub lekarza ginekologa. W razie wystąpienia ostrych objawów, np. krwawienia z dróg rodnych, należy zgłosić się do izby przyjęć szpitala ginekologicznego lub SOR.
 6. W przypadku ciąży po zastosowaniu octanu uliprystalu należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży pozamacicznej.
 7. Przed przyjęciem leku należy przeczytać ulotkę i zastosować się do jej treści.
 8. Należy w pierwszym możliwym terminie zgłosić się na konsultację z lekarzem ginekologiem.
 9. Zostałam poinformowana o ryzyku zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i ewentualnej konieczności wykonania badań w tym zakresie.
 10. Zostałam poinformowana, że przyjmowanie niektórych antybiotyków oraz znaczna otyłość mogą zmniejszyć skuteczność przyjmowanej antykoncepcji awaryjnej.
 11. Lekarz zastrzega sobie prawo do odmowy wydania recepty w przypadku istnienia wątpliwości medycznych, dotyczących np. interakcji z przyjmowanymi lekami lub istnienia poważnych chorób przewlekłych, których stwierdzenie będzie wymagało konsultacji specjalistycznej.

§13 [Dane Osobowe ]

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowychAdministratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w Formularzu jest RECEPTAONLINESpółka z ograniczoną odpowiedzialnością  pod numerem wpisu 0000965432, NIP: 5252903773, REGON: 5217435220, dalej jako „Administator”.Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail dobrarecepta24@gmail.com
 2. Cele przetwarzania danych osobowychPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.Podstawa przetwarzania danych osobowychPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. w zakresie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnegociążącego na administratorze;
  2. w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art.9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 2. dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania);
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

6. Źródło pochodzenia danych

Administator serwisu uzyskuje Pana/Pani dane osobowe poprzez Formularz, utrzymywany przez Centrum Lecznicze RECEPTAONLINESPÓŁKA.

§14 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Mając na uwadze, że Spółka RECEPTAONLINESpółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. nie wyodrębniła oddziałów, oddzielnych jednostek czy komórek organizacyjnych odstępuje się od sporządzenia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych oraz sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego;
 2. nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na stacjonarnych i całodobowych świadczeniach zdrowotnych odstępuje się od sporządzenia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawca zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na Platformie.